Samspel är nyckel.

Kvalitetspolicy

För Teknik & System Sverige AB är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur vi utför det praktiska arbetet. Kvalitet för oss innebär att våra kunder blir nöjda och att ställda krav tillfredsställs.

Rätt kvalitet uppstår aldrig av en slump: den är frukten av en planerad samverkan mellan människor, teknisk kompetens, noggrannhet och effektivitet. Ett konsekvent genomtänkt kvalitetsarbete som vilar på dessa grunder ska leda till att vi når våra mål. I samarbete med våra underentreprenörer och leverantörer ska vi aktivt verka för att uppfylla kundens uttalade och underförstådda behov, d.v.s. uppnå en god kvalitet och lämna nöjda kunder efter oss.

Teknik & System Sverige AB:s kvalitetspolicy bygger på vetskapen om att okomplicerade och välgenomtänkta samarbetsformer och rutiner, mellan såväl externa som interna kunder, är det bästa sättet att tillskapa och vidmakthålla rätt kvalitet i verksamhet. Det är därför Teknik & System AB:s kvalitetspolicy att genom lyhördhet för våra kunders förväntningar skapa förutsättningar för ett samarbete som bygger på förtroende och respekt för varandras kunnande och åsikter.

Detta innebär att Teknik & System Sverige AB skall sträva efter att:

  • Kontinuerligt utbilda personal i kvalitetsarbete branchkvalitet.
  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen över hela dess livslängd blir så låg som möjligt för kunden.
  • Stödja, rådge och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Tillse att varje beställare och projekt blir en referens.

Att tillhandahålla installationer & produkter inom säkerhetssektorn innebär ett stort ansvar. Användaren ska kunna lita på att installation/produkten alltid håller optimal kvalitet, såväl när det gäller material som funktion. Användaren ska också kunna lita på att få trygga och säkra leveranser samt snabb och korrekt service.

Allt för kvaliténs skull…