Vi måste hjälpas åt.

Alkohol & Drogpolicy

Teknik & System Sverige AB arbetar med att värna om andras säkerhet genom pålitlighet, trygghet och hjälpsamhet.Ovan medför även att Teknik & System AB måste värna om en god personalpolitik som därigenom kräver en hög beredskap för drogfrågor och väl genomarbetat system för att handskas med drogproblem. Alkohol och narkotikafrågor berör alla!

Missbruk av alkohol och andra droger är vanligare än vad man i allmänhet tror. Det leder till att varje företag måste ha en klar och uttalad policy i dessa frågor.

Teknik & System Sverige AB har som mål att:

 • Restriktivitet skall råda beträffande alkohol vid kurser, konferenser och representation.
 • Försöka förhindra alkoholmissbruk.
 • Aktivt hjälpa och stödja anställda med missbruksproblem.
 • Förhindra användning av narkotikaklassade preparat bland våra anställda.

Vårt syfte är att:

 • Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet.
 • Förändra attityden till alkohol och droger.
 • Förhindra att medarbetare blir utslagna från arbetslivet på grund av alkohol och drogmissbruk.
 • Arbeta för en förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö.

Information och utbildning:

 • All personal skall informeras om företagets alkohol och drogpolicy.

Vi kommer även att:

 • Vid nyanställning inom företaget kommer den arbetssökande informeras om vår alkohol och drogpolicy. Befintlig personal ska ge urinprov vid misstanke om alkohol- och drogmissbruk.
 • Analys av urinprov skall ske i syfte att upptäcka amfetamin, morfinderivat, cannabis eller den misstänkta drogen.

Allt för säkerhetens skull…